Revizija
Podjetništvo

Revizija varuje poslovanje organizacije pred tveganji

Namen notranje revizije je revidirati procese in ukrepati za obvladovanje tveganj v njih kot lahko preverite na www.loris.si, s tem pa revizija spodbuja izboljšave v organizaciji in posledično zagotavlja večjo vrednost organizacije. Pomembno vlogo ima pri dajanju zagotovil poslovodstvu in upravnim odborom, da njihove organizacije učinkovito obvladujejo tveganja. To počne tako, da daje neodvisna, objektivna zagotovila in nasvete o ustreznosti in uspešnosti postopkov organizacije za obvladovanje tveganj, kontrolo in upravljanje. Notranja revizija tudi svetuje, kako bi bilo mogoče te procese izboljšati. Končni cilj notranje revizije je pomagati organizacijam pri doseganju njihovih ciljev z dodajanjem vrednosti in izboljševanjem njihovega poslovanja.

Revizija

Organizacije se danes soočajo z zapletenim in nenehno spreminjajočim se področjem tveganj. Za učinkovito obvladovanje teh tveganj organizacije potrebujejo zanesljive, pravočasne in objektivne informacije o učinkovitosti svojih postopkov upravljanja tveganj, nadzora in vodenja. Tu nastopi notranja revizija. Ta daje poslovodstvu in upravnim odborom zagotovila, da njihove organizacije učinkovito upravljajo tveganja. To počne tako, da daje neodvisna, objektivna zagotovila in nasvete o ustreznosti in uspešnosti procesov organizacije za obvladovanje tveganj, kontrole in upravljanja. Svetuje tudi, kako bi bilo mogoče te procese izboljšati. Končni cilj notranje revizije je pomagati organizacijam pri doseganju njihovih ciljev z dodajanjem vrednosti in izboljšanjem njihovega delovanja. Organizacijam zagotavlja objektiven in neodvisen pogled na njihove procese upravljanja tveganj, nadzora in vodenja. To pomaga vodstvu in upravnim odborom pri sprejemanju informiranih odločitev o učinkovitem obvladovanju tveganj in izboljšanju uspešnosti organizacije

Gre za ključno funkcijo v vsaki organizaciji. Vodstvu in upravnim odborom daje zagotovilo, da njihove organizacije uspešno in učinkovito upravljajo s tveganji. Poleg tega lahko zagotovi dragocen vpogled v to, kako bi bilo mogoče izboljšati procese. Zato ima pomembno vlogo pri pomoči organizacijam pri doseganju njihovih ciljev z dodajanjem vrednosti in izboljševanjem njihovega delovanja. Prednosti notranje revizije so naslednje: pomaga organizaciji pri doseganju njenih ciljev z zagotavljanjem, da so njene kontrole uspešne. Prepoznava tveganja in daje priporočila za njihovo zmanjševanje. Krepi postopke upravljanja in nadzora. Povečuje učinkovitost in uspešnost poslovanja. Poveča verodostojnosti finančnega poročanja, dodaja vrednost organizaciji. Izboljša kakovost informacij, ki so na voljo nosilcem odločanja, pomaga zagotoviti skladnost z zakoni in predpisi. Prav tako pomaga pri prepoznavanju in obvladovanju ključnih poslovnih tveganj, izboljša organizacijsko uspešnost in odgovornost. Zagotavlja, da sistemi in procesi delujejo uspešno in učinkovito. Omogoča prepoznavanje priložnosti za izboljšanje poslovnih procesov in praks. Pomaga zagotavljati učinkovito in uspešno uporabo virov. Zagotavlja, da so organizacijski cilji realni in dosegljivi.