seminar vodenje zaposlenih
Podjetništvo

Seminar vodenje zaposlenih lahko vodi do izboljšanja produktivnosti podjetja

Ključni del vsakršnega podjetja je vodstvo, ki usmerja proces dela in lahko omogoči optimalno učinkovitost dela, kar je nenazadnje tudi eden izmed ciljev vodenja. Za izboljšanje na področju vodenja pa so pomembna izobraževanja, kakršno je tudi izobraževanje oziroma seminar vodenje zaposlenih, ki vodjam ponuja znanje, potrebno za uspešno vodenje. Biti vodja nikakor ni enostavno, zato se je na tem področju dobro ves čas dodatno izobraževati, saj lahko nove veščine in znanja to delo olajšajo ter ga naredijo bolj učinkovitega. Seminar vodenje zaposlenih je namenjen ravno temu, torej predajanju znanj vodjem, da ti postanejo bolj karizmatični, učinkoviti in upoštevani.

Seminar vodenje zaposlenih udejanja PCM model

Osrednji namen seminarja je torej predajanje znanj in veščin vodjem, da ti postanejo bolj učinkoviti na svojem področju, posledično pa pozitivno vplivajo še na produktivnost delovnega procesa in celotnega podjetja. Znanja in veščine, ki se na seminarju predajajo, pa temeljijo na PCM modelu, kjer kratica PCM pomeni Process Communication Model. Tovrstni model bi lahko označili kot enega boljših vedenjsko komunikacijskih modelov na svetu, kar potrjujejo tudi izmerjeni rezultati njegove uporabe. PCM model je razvila Nasa za potrebe dela in sodelovanja tudi v najtežjih pogojih, kar pomeni, da gre za bistveno učinkovitejši pristop kot pristop s pomočjo običajnih psiholoških razgovorov. Seminar vodenje zaposlenih torej temelji na PCM modelu, zaradi česar je tudi učinkovitejši od mnogih drugih izobraževanj.

Kaj je PCM model?

Process Communication Model je vedenjsko komunikacijski model, ki se pogosto uporablja kot orodje za razvoj ekip in posameznikov, kakor ga udejanja tudi seminar vodenje zaposlenih. V osnovi gre za izjemno natančno testiranje področij, kot so osebnostni tipi, stresorji, psihološke potrebe, motivacijski dejavniki, komunikacija in drugo. Preko PCM modela se lahko razkrije ogromno informacij o splošnih osebnostnih značilnosti posameznikov, kot so veščine in šibkosti oseb, posebnosti izražanja, posebnosti govora in celo posebnosti mimike posameznika. Preko udejanjanja PCM modela se torej razkrije ogromno, kar se lahko uporabi pri vodenju, da je to uspešnejše. Ravno zaradi tega je seminar vodenje zaposlenih baziran na tovrstnem modelu, ki se je že mnogokrat pokazal za uspešnega v poslovnem svetu, a tudi na drugih področjih.

Kako je PCM model vključen v seminar vodenje zaposlenih?

PCM model je uporaben na mnogih področjih, ne le za izboljšanje učinkovitosti vodenja, saj omogoča enostavno aplikacijo na različne konkretne primere. S pomočjo PCM modela se spoznavajo različni deli posameznikov, kar pomeni, da oseba, vključena v model, spoznava tudi samo sebe. Ravno slednje pa je za vodje izjemno pomembno, saj je prvi korak k izboljšanju odnosov, spoznavanje sebe in delo na sebi. Seminar vodenje zaposlenih torej temelji na PCM modelu, zaradi česar omogoča spoznavanje lastnih vedenjskih vzorcev, uči prepoznavanje svojih potreb in potreb drugih ter predaja znanja, za izboljšanje načina komunikacije. Izboljšave na omenjenih in tudi drugih podobnih področjih, pa pripeljejo do učinkovitejšega vodenja ter do večje produktivnosti znotraj ekipe zaposlenih.

Seminar vodenje zaposlenih se izvaja v štirih programih

Podjetje na zgoraj priloženi povezavi ponuja štiri obsežne programe, v katerega je vključen seminar vodenje zaposlenih oziroma več tovrstnih seminarjev ali izobraževanj. Ker seminarji temeljijo na PCM modelu, so primerni za različna podjetja, saj je programe mogoče prilagoditi posameznemu področju dela, kar pozitivno vpliva na uspeh programov in zadovoljstvo naročnikov. Pred vsako izvedbo programa se tako naredi ocena stanja, kateri se prilagodi celoten načrt izobraževanja. Podjetje izvaja štiri programe, to so trening komunikacijskih veščin, letni razvojni/ocenjevalni pogovori, kultura odličnosti zaposlenih in akademija vodenja.

Programa trening komunikacijskih veščin in letni razvojni/ocenjevalni pogovori

Namen programa trening komunikacijskih veščin je ozaveščanje in izboljšanje komunikacijskega vedenja pri udeležencih. Slednji v okviru izobraževanj odkrivajo svoje prednosti in pomanjkljivosti na področju komunikacije, ter pridobijo veščine za izboljšanje komunikacije s sodelavci. Celoten program je okvirno sestavljen iz 3 modulov po 6 andragoških ur, vendar sta točna vsebina in obseg prožna, torej dopuščata prilagajanje podjetjem. Program letni razvojni/ocenjevalni pogovori je namenjen vsem vodjam, ki izvajajo ali bodo izvajali ocenjevalne pogovore z zaposlenimi. Pridobivanje veščin za izvajanje tovrstnih pogovorov zagotovo sodi v seminar vodenje zaposlenih, saj so razvojni/ocenjevalni pogovori eni osnovnih instrumentov obojestranske komunikacije in vodenja. S pomočjo tovrstnih pogovorov se namreč dosega, da ostane osebje v podjetju zainteresirano, motivirano in predano svojim nalogam.

Programa kultura odličnosti zaposlenih in akademija vodenja

Program kultura odličnosti zaposlenih sledi modelu, ki je v angleščini poimenovan kot employeeship. V osnovi gre za model, ki odgovarja na vprašanje, kako mobilizirati vse razpoložljive vire za doseganje skupnih ciljev in ciljev posameznikov. Program kultura odličnosti zaposlenih je namenjen vodjem, ki želijo uspešno spodbujati zaposlene k doseganju odličnosti na svojem področju ter povečati zavzetosti za uspeh pri lastnem delu zaposlenih in tudi uspeh celotnega podjetja. Akademija vodenja je četrti izobraževalni program, ki je celosten, namenjen pa je vsem trenutnim ter bodočim vodstvenim in vodilnim kadrom. Osrednji del programa je seminar vodenje zaposlenih, ki je vsakokrat nekoliko drugačen, saj pokriva različne pomembne aspekte vodenja. V seminarje so tako vključena področja, kot so spoznavanje sebe v vlogi vodje, motiviranje zaposlenih, spodbujanje samoiniciativnosti pri zaposlenih, spodbujanje ustvarjalnosti, ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja, skrb za disciplino in še mnogo drugih pomembnih področij vodenja.